onsdag 15. januar 2014

Smått i stor skala


Da daværende statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale i 2001 proklamerte at «tiden for nye store vannkraftutbygginger i Norge er over», trakk naturvernene et lettelsens sukk.

Det var den svært omstridte utbyggingen av Saltfjellet/Svartisen som var foranledningen til Stoltenbergs utsagn. Derfor passet det Stoltenberg å demme opp for videre utbygging i beste sendetid, med en mer eller mindre bakfull nasjon som sannhetsvitner.

Nå er trenden at smått er godt. Småskalakraftverk bygges ut i stor skala, og knapt noen protesterer når det søkes om konsesjon for et lite kraftverk her, og et annet der.

At dette samlet betyr et anselig antall elver og fosser lagt i rør, er det knapt noen som reagerer på. Hvem bryr seg vel om ei lita sideelv i Beiarn eller Gildeskål?
Eller Sulitjelma, der det nå foreligger søknader om å få legge åtte vassdrag og fosser i rør.

Da Alta-utbyggingen i 1979 brakte Norge så nær en borgerkrig som nasjonen noensinne har vært i nyere tid – og politi ble satt inn mot demonstrantene som ville stanse kraftutbyggingen – var det en hel folkebevegelse i gang for å verne Alta- og Kautokeinovassdraget.

Demonstrantene tapte kampen; men vant likevel. Utbygging av vannkraft i stor skala har siden vært kontroversielt, til tross for at verden skriker etter ren energi.

Nordland fylkeskommune er opptatt av å videreutvikle fylket som en ledende produsent av fornybar og miljøvennlig energi. Fylkestinget vedtok enstemmig i februar 2012 «Regional plan om små vannkraftverk i Nordland». En av målsettingene i planen er utbygging av vannkraft tilsvarende 1,3 TWh innen år 2025.

Altakraft er blitt en uoffisiell måleenhet på hvor mye energi en kraftutbygging vil gi. Én altakraft er ca. 500 gigawatt. Nordland fylkeskommune har som mål å bygge ut over to Altakraftverk til sammen. Men altså stykkevis og delt.

Nordland er en stor eksportør av elektrisk kraft og ett av de fremste kraftfylkene i Norge. Vi trenger ikke mer kraft selv.

Naturvernforbundet sentralt har protestert mot utbyggingen som pågår; en protest NVE knapt ofrer en tanke. Fra Naturvernforbundet i Nordland, eller andre som høylytt burde engasjere seg i saken, hører vi knapt et pip.

Og det selv om to tredeler av de større vassdragene i Norge allerede er bygd ut, og sju av de ti høyeste fossene er lagt i rør.

I ly av den altoverskyggende klimatrusselen er klassisk naturvern på defensiven. Klimaendringene brukes som argument og påskudd for at kraftselskap og privatpersoner får ødelegger naturen rundt oss.

Kraftverk og vindmøller – som begge medfører stor estetisk forurensning og ødelagt norsk natur – er prisen vi betaler for at kraftselskapene skal kunne eksportere ren energi, som de selger dyrt i utlandet.

«La elva leve»? Det er helt tydelig at lenkegjengen fra Stilla er blitt pensjonister ...

"Klimaendringene brukes som argument og påskudd for å ødelegge naturen rundt oss"